Update ข้อมูล คุณสมบัติ รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 จุฬาฯ 2561


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   
บางคณะยังคงรับแต่ ม.6 เท่านั้นเด็กซิ่วอด เช่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์ 
น้องๆเข้ามาดูรายละเอียดคุณสมบัติวุติการศึกษา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ของทุกคณะได้เลยจ้า
- รายละเอียดประกาศฯ  (CLICK)
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1   (CLICK)
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2   (CLICK
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3   (CLICK)
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 4   (CLICK)