รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 60 จำนวน 4,407 คน

มาแล้ว ระเบียบการ โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60 รวม 1,576 คน


รับตรง โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 60 จำนวน 522 คน


รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก , โควตาบุตรของบุคลากร , ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560