รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

รับตรง รอบ 2 รวม 13 โครงการ มศว 61 รวม 1,222 คน

รับตรง รอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี พระนครเหนือ 61

รับตรง TCAS รอบ 2 คณะดนตรีและการแสดง และอื่นๆ ม.บูรพา 61

รับตรง รอบที่ 2 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม,นวัตกรรม,หุ่นยนต์ พระนครเหนือ 61 เปิดรับถึง 25 ธ.ค. นี้