คณะไหนที่จำกัดสายเรียน.มั่ง


   

             

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า (สายอาชีพ/สายอาชีวะ)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปี 1 (เว้นแต่จะลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน)
คุณสมบัติเฉพาะ

>> ประเภทวิชาแพทยศาสตร์
- ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
***ถ้า จบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

>> ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
***ถ้า จบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม


>> ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเกษตร
- ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
***ถ้า จบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
******ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต้องเฉพาะม.ปลาย สายวิทย์ การศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น (ไม่รับ กศน.)คุณสมบัติเฉพาะมหาวิทยาลัย

 > จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะครุศาสตร์ วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
   และ วิชาเอกเดี่ยวคณิตศาสตร์ ต้องจบมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

 > มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์ง
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อม
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ หรือ สายศิลป์-ภาษา
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

วิทยาเขตศรีราชา
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตสกลนคร
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

*** ใช้คุณสมบัติกลางฯของประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- วิทยาลัยการชลประทาน
**วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือรับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

 > มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสัตวแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
     รับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เน้นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 > มหาวิทยาลัยทักษิณ
**ระดับชั้นมัธยมปลายต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
รายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ทุกสาขา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี
- คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
- คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
**ระดับชั้นมัธยมปลายต้องเรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ปวช.
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะมัธยมปลาย
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
      รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
      รับมัธยมปลาย สายวิทย์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ สายศิลป์ภาษา
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
      รับมัธยมปลาย สายวิทย์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ สายศิลป์ภาษา หรือ สายสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนศิลปะ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามีเดียอาร์ต
      รับมัธยมปลาย สายวิทย์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ สายศิลป์ภาษา หรือ สายสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนศิลปะ
      หรือ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย)
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
     รับมัธยมปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศิลปบัณฑิต
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บริหารธุรกิจบัณฑิต (ยกเว้นสายศิลป์ภาษา สมัครไม่ได้)
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
  การโรงแรม (รับปวช.เฉพาะสายพาณิชยกรรม)
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ   
  (รับปวช.สายพาณิชยกรรมด้วย)
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาช่างทองหลวง


 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายเรียนที่เรียนคณิต 12 หน่วยกิต
     วิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศ

 > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ไม่รับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
                  * กลุ่มผู้มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เลือกสาขาภาษาญี่ปุ่นโดยตรง)
                        - เรียนสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
                        - สอบ PAT 7 ภาษาญี่ปุ่น (79)
                        - PAT 79 ต้องไปต่ำกว่า 75%
                        - เคยไปอยู่/เรียนที่ญี่ปุ่น 3 เดือนขึ้นไป
                 * กลุ่มผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เลือกรหัสรวมสาขา)
                        - ไม่ได้เรียนสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
                        - ไม่ได้สอบ PAT 7 ภาษาญี่ปุ่น (79)
                        - ไม่เคยไปอยู่/เรียนที่ญี่ปุ่น 3 เดือนขึ้นไป


 > มหาวิทยาลัยนเรศวร
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     คณะที่ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาสาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)

 > มหาวิทยาลัยบูรพา
     รับเฉพาะมัธยมปลาย (ม.6)
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ไม่รับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเดินเรือ (รับเฉพาะเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร)
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เน้นด้านพืช
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล (จันทบุรี)
- คณะอัญมณี (จันทบุรี) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแก้ว) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
- คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ถ้าสายวิทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00)
- คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ถ้าสายศิลป์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00)
- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
- คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
- คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
- คณะอัญมณี (จันทบุรี) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแก้ว) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาคอมพิเตอร์ธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ การเงิน)
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (ต้องเรียน
   คณิตศาสตร์อย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
- คณะอัญมณี (จันทบุรี) สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  (ต้องเรียนคณิตศาสตร์อย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
     คณะที่ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
** ผู้ที่สมัครสาขาวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 2 ปริญญา) ต้องมีผลสอบ TOEFL IELTS TU-GET หรือ CU-TEP คะแนนตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรืออื่น ๆ เทียบเท่า

 > มหาวิทยาลัยมหิดล
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
- คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
- คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 > มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

 > มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
- สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
- สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
- สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพลศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.4 ปี) ทุกสาขา
- คณะวิทยาศาสตร์ (กศ.บ.5 ปี) **ยกเว้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 > มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะโบราณคดี  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
                 * เรียนสายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
                 * สอบ PAT 7 ภาษาฝรั่งเศส (77)
- คณะวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่)
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกเคมี
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกชีววิทยา
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกฟิสิกส์
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกคณิตศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกสุขศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกจิตวิทยา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
- โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   และองค์การ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องที่ยวและโลจิสติกส์
   เพื่อการท่องเที่ยว
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการตลาด
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

 > สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ยกเว้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สายศิลป์คำนวณสมัครได้)
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 >  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมสิงทอ (รับ ปวช.ช่าง อุตสาหกรรมทุกสาขา
   ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์)
รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ปวช.
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ปวช.สาขาวิทยาศาสตร์)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (ปวช. ทุกสาขา
  ยกเว้น กลุ่มสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (ปวช. สาขาการพิมพ์และคอมพิวเตอร์)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม)
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (ปวช.เคมีสิ่งทอ)
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน และ ปวช.
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า (ปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง)
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น (ปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์
  หรือ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง)
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (ปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง)
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (ปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
  กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง)
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปวช.คหกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม
  สายศิลปกรรม)

 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ สาขาวิชาเทคโนโลยี
  สารสนเทศการศึกษา)
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเฉพาะม.ปลายสายวิทย์
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  สาขาวิชาเทคโลยีเคมีสิ่งทอ รับ ม.ปลายสายวิทย์ หรือ
  ศิลป์คำนวณ

 > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.ช่างยนต์หรือเทียบเท่า)
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.ช่างกลโรงงานช่างโลหะช่างเชื่อมและ
  โลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่า)
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวช.ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า-กําลัง หรือเทียบเท่า)
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์,
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์,
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า)
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือปวช.
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ปวช.เกษตรกรรม)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปวช.เกษตรกรรม)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (รับ ปวช. สายช่าง
  อุตสาหกรรม)
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ หรือ ปวช.
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปวช.คอมพิวเตอร์)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ปวช.คอมพิวเตอร์)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปวช.คอมพิวเตอร์)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (GPAX 2.70 ขึ้นไป)
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ปวช. ด้านช่างอุตสาหกรรมการผลิต
  โลหะช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรมศาสตร์ (ปวช. ทางด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรง)
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม
  ทุกสาขา)
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือปวช.
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับเทียบเท่า)
     รับมัธยมปลายทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการออกแบบ
   และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกผลิตภัณฑ์
   เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางค์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการพัฒนา
   ผลิตภัณฑ์อาหาร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและ
  สิ่งแวดล้อม
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์
 > มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการเพาะเลียงสัตว์น้ำ
     รับมัธยมปลาย หรือ ปวช.
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต หรือ ปวช. ด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ปวช.ประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม,
   บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับ ปวช. ด้านอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
     รับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบเท่าด้านช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (เทียบเท่าสายช่างเครื่องยนต์,
  ช่างกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างกลยานยนต์)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
     คณะที่ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีและวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     คณะที่ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (GPA คณิตไม่ต่ำกว่า 2.50)

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รับเทียบเท่า)
- คณะพยาบาลศาสตร์
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (รับเทียบเท่า)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง (รับเทียบเท่า)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โรงเรียนการเรือน โภชนาการและการประกอบอาหาร

 > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ
- คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.40)
     คณะที่ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- วิทยาลัยนานาชาติ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ)
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

 > มหาวิทยาลัยพายัพ
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50)
     รับทุกแผนการเรียน
- หลักสูตรนานาชาติ

 > มหาวิทยาลัยราชธานี
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     รับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คำนวณ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 > มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กศน.(เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน)
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะกายภาพบําบัด
- คณะการแพทย์แผนจีน
- คณะสาธารณสขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 > มหาวิทยาลัยสยาม
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50)
- คณะพยาบาลศาสตร์ (GPA อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

 > มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
     รับเฉพาะมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50)
- คณะพยาบาลศาสตร์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
- คณะเทคนิคการแพทย์ (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50)
     รับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์

           ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง ไม่งั้นจะหลุดไม่มีใครช่วยดึงนะคะ ถ้าคณะ/สาขาที่น้อง ๆ อยากเข้าไม่ได้มีอยู่ในที่กำหนดแสดงว่าเข้าได้ทุกแผนการเรียนเลยค่ะ คุณสมบัติที่พี่เอามาให้ดูเป็นเพียงคุณสมบัติทางการศึกษาเท่านั้น ขอแนะนำว่าถ้าจะเลือกให้ดูท้ายระเบียบการอีกรอบว่าได้หรือไม่เพราะยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีก เช่น ต้องมีความสามารถในการวาดเขียน ต้องไม่ตาบอดสี ต้องสูงเกิน 155 เซนติเมตร เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ก่อนนะคะ จะได้ไม่พลาด