สอนนอกสถานที่

                               ติวเข้มก่อนการสอบ O-NET  ของนักเรียนมัธยมศึกษา 3 
โรงเรียนปากเกร็ด  นนทบุรี จำนวน กว่า 600 คน 

                                 แบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มๆละ ประมาณ 200 คน
                                            แต่ละกลุ่ม  จะจัดการเรียนการสอน 
                                               ตามความเหมาะสมของผู้เรียน
                            
                               หลากหลายไปกับห้องการสอน   ตั้งแต่ห้องประชุมใหญ่
                                            ไปจนถึงห้องเรียนประเภทต่างๆ

                                               เน้นเนื้อหา เสริมความเข้าใจ
                                                    และตัวอย่างข้อสอบ

                                         นักเรียนตั้งใจต่อการสอนเป็นอย่างดี

                                           สนุกสนานไปทั้งผู้สอนและผู้เรียน
                                                      แบบเป็นกันเอง

                                      ทีมคณะผู้สอน แยกกันตามสาระของเนื้อหา
                                                เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

                                           ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอน