เรื่องดี๊..ดี

                          นัดรวมพล  คุณครู  และนักเรียน   เพื่อจัดทำสเปรย์ฉีดกันยุง
                         สำหรับนำไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม   ที่มาพักในศูนย์พักพิง ฯ
                                          ของอำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

                                    มีทั้งการตัดสติ๊กเกอร์ของฉลากที่ติดข้างขวด  
                                  และการผสมส่วนของน้ำยา  และกรอกลงภาชนะ
                                 
                                 ร่วมแรงร่วมใจ  ที่ต้องใช้พื้นที่ด้านนอกของโรงเรียน

                            นำไปแจกจ่ายถึงสถานที่พักพิง โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

                        บุกถึงโรงครัว  ที่มีอาสาสมัครมาทำอาหารแจกจ่ายตามศูนย์ฯต่างๆ
                                          
                             ศูนย์พักพิงฯ โีรงเรียนหอวังฯ นนทบุรี และโรงเรียนปากเกร็ด
                                   ตามลำดับ   ยังความชื่นใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ
                            -------------------------------------------------------------

                          ขอขอบคูณ : ผู้ร่วมบริจาคค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทั้งหลายทั้งปวง  และ
                              ความร่วมมือในครั้งนี้  ทำให้ได้สเปรย์กันยุงกว่า 1,000 ขวด