Update ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 2 โควตา
ระเบียบการมาเกือบครบทุกคณะแล้วจ้า  เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวะ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
คณะพยาบาลศาสตร์
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย
คณะศิลปศาสตร์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) โครงการพื้นที่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท