รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 61

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
+ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
+ เป็นสตรีโสด อายุ 17-20  ( ผู้เกิด 2541-2544)
+ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42  กิโลกรัม ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
+ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร  BMI ไม่เกิน 325
 เปิดรับสมัคร 8 มกราคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561