ด่วน รับตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2561 เปิดรับถึง 30 ม.ค. นี้


โรงเรียนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์บริหาร โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ ต่อมาเมื่อปี 2557 โรงเรียนจิตรลดาได้เปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับภาคบังคับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่นำหลักสูตรการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาพัฒนา เพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบโรงงานในโรงเรียน คือ สถานประกอบการ และต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้งหมด 2 คณะ 5 สาขาวิชา ดังนี้
       
        1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
        -เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
        -เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง       
        2.คณะบริหารธุรกิจ 
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอาหาร

       
        สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายประมาณ 31,500 บาท และคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 29,500 บาท ที่สำคัญคือสมเด็จพระเทพฯ มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น และเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้นั่นเอง. 
สมัครด่วนถึง 30 มกราคม 2561