รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารบก 61

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
+ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
+ เป็นสตรีหรือชายโสด อายุ 18-25  ( ผู้เกิด 2536-2543)
+ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร  BMI ไม่เกิน 30
จำนวนรับ 100 คน
ทุนกองทัพบก เพศหญิง 20 คน
ทุนส่วนตัว เพศหญิง 60 คน เพศชาย 15 คน
ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา 5 คน
 เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2561 ถึง 17 เมษายน 2561