โครงการ การรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2561

สถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
ในโครงการ การรับตรง ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๓. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 ถึง 26 มกราคม 2561