รับตรง สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 61

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน
เปิดรับสมัคร 8-24 มกราคม 2561