รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 61

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 175 คน

เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561