มาแล้ว กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 41 สถาบัน 2561

มาแล้ว สรุปกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 2 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2561  มหาวิทยาลัยรัฐ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 41 สถาบันที่เปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 1/2  มาดูกันว่าแต่ละสถาบันปิดรับสมัครวันไหนบ้าง

กำหนดการขั้นตอนการดำเนินงาน
 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
1. สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. ผู้สมัครยื่น Portfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มี.ค. 61
4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 19 - 22 มี.ค. 61
5. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 26 มี.ค. 61
มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 
                                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ