ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง ครั้งที่ 7

สมัครค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 7 / 2561(Pre-Aeronautical Engineering and Commercial Pilot Camp 2018 Registration)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะจัดให้มีงาน”ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 7 / 2561 ” วันเสาร์ที่ 6  มกราคม 2561  ณ ห้องCommom  Room ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์รวมทั้งหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติโดยมีกำหนดการและจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติการศึกษา (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้
1.1.1 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
1.1.2 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
1.1.3 ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561
1.2 คุณสมบัติอื่นๆ
1.2.1 สายตาไม่บอดสี
1.2.2 เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร
2. ขั้นตอนสมัคร ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
 • สมัครออนไลน์ที่  [Apply Online Now]
  • ตั้งแต่วันนี้จนถึง  29 ธันวาคม 2560
 • วันเข้าค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 7/2561
  • วันที่ 6 มกราคม 2561
หมายเหตุ       
1.) ค่ายแต่ละครั้งรับจำนวนจำกัด
2.) ระบบลงทะเบียนจะแจ้งผลการสมัครในวัน และเวลาราชการถัดไปหลังจากการลงทะเบียนแล้ว
3.) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครก่อน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
3. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
 • 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • 08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม
  • วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
 • 09.30 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง
 • 11.00 น.เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน
เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (จำนวน 1ชุด)
2.) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (จำนวน 1ชุด)
3.) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 1ชุด)
4.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)
5.) แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)  (ถ้ามี)
4. ติดต่อสอบถาม
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 095-556-8769 , 095-651-3840 หรืออีเมล aviation@staff.kmitl.ac.th โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th
ดาวโหลดรายละเอียด (DOWNLOAD)
คลิกสมัครออนไลค์ตรงนี้เลย!