รับตรง สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 เปิดรับถึง 3 ม.ค. 61

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.60 - 3 ม.ค.61
รับผู้ศึกษาแผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 15 มี.ค.61 รับผู้ศึกษา
(1) แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา
(2) ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

การสมัคร คู่มือการกรอกใบสมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม
— ที่ สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand