รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 61


เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
+ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
+ เป็นสตรีหรือชายโสด อายุ 17-22  ( ผู้เกิด 2539-2544)
+ เพศหญิง ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และ BMI 17.5-25
+ เพศชาย ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 160 ซม และ BMI 19-25
จำนวนรับ 56 คน
ทุนกองทัพบก เพศหญิง 30 คน เพศชาย 6 คน
ทุนส่วนตัว เพศหญิง 20 คน
 เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2561 ถึง 8 เมษายน 2561