รับตรง แพทย์/ทันตะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ธรรมศาสตร์ 61


รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 30 คน
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 10 คน
เปิดรับสมัคร 22 -28 ธ.ค.60