รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 60 ถึง 16 มีนาคม 2560