รับตรง รอบ 2 รวม 13 โครงการ มศว 61 รวม 1,222 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 
จำนวน 13 โครงการ รวม 1,222 คน

โครงการที่เปิดได้แก่
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 410 คน
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสอสารสื่อสารสังคม 130 คน
โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา 211 คน
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 29 คน
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 7 คน
โครงการนักกีฬา 63 คน
โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย 145 คน
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 146 คน
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 22คน
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 10 คน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย 35 คน
โครงการรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 คน
โครงการ”โรงเรียนในเขตพืนที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล 10 คน