รับตรง รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี 2561

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ในโครงการ Residential College Camp (Rc Camp)
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561