รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2561


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6)   57 คน
สำหรับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6 โครงการใต้) 3 คน
คุณสมบัติ
+ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี
+ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
+ สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560
สอบข้อเขียน  4 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัคร