ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบสัมภาษณ์ รับตรง รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน มศว 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา 2561
 ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบสัมภาษณ์ใน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตามประกาศสถานที่สอบฯ 
โดยนำหลักฐาน เอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครฯ ไปแสดงในวันสอบ หากผู้ใดไม่นำหลักฐาน เอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้