รับตรง รอบ 1/2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลาดกระบัง 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio
รอบที่ 1/2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561 

 
Announcement Admission Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot, Academic Year 2018 International Academy of Aviation Industry
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1/2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561