กำหนดการรับสมัคร และ เกณฑ์คัดเลือก รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2561

สถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด หลักสูตรที่เปิดรับ กำหนดการรับสมัคร และ เกณฑ์คัดเลือก

หลักสูตรที่เปิดรับ
ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๓. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รอบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
๑. การรับตรงจากพื้นที่ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
__ ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่รับผิดชอบโควตาจังหวัดประสานงานกับโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
__ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
__ ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และทุนสถาบันพระบรมราชชนก (ทุน สบช.)
__ เกณฑ์การสมัคร ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะเด่น ได้แก่ ๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๔) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
__ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ **เฉพาะทุนสถาบันพระบรมราชนก สัมภาษณ์ที่วิทยาลัยเจ้าของโควตา
__ วันเปิดรับสมัคร ๑๒-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการคัดเลือก ๓-๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๒. การรับตรง (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
__ ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา (ตรวจเอกสารการสมัครและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด)
__ การคัดเลือก ประมวลผลคัดเลือกระดับจังหวัด
__ วันเปิดรับสมัคร ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
__ ๒.๑ กลุ่มบุคคลทั่วไป 
____ ๑) ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ
____ ๒) เกณฑ์การสมัคร ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.๖ หรือ ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ม.๖ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
____ ๓) องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ ๑๐
__ ๒.๒ กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
____ ๑) ประเภทโควตา พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช./ สบ.สสช. จาก อสม./ พท.บ จากผู้ปฎิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
____ ๒) องค์ประกอบในการคัดเลือก พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช. และ พท.บ จากผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข GPAX ร้อยละ ๔๐ สัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐ ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐ สบ.สสช. จาก อสม. ผลปฏิบัติงานการเป็น อสม.ดีเด่น หรือกรรมการชมรม อสม.

๓. การรับแบบ Admissions (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
__ ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา (ตรวจเอกสารการสมัครและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด)
__ การคัดเลือก ประมวลผลคัดเลือกระดับเขตสุขภาพ
__ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ
__ เกณฑ์การสมัคร ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
__ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๒๐ O-NET(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) ร้อยละ ๓๐ GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT2 ร้อยละ ๓๐
__ วันเปิดรับสมัคร ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๔. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
__ ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
__ การคัดเลือกตามลำดับคะแนน ระดับประเทศ
__ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป
__ เกณฑ์การสมัคร ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
__ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๒๐ O-NET(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) ร้อยละ ๓๐ GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT2 ร้อยละ ๓๐
__ วันเปิดรับสมัคร ไม่มีการเปิดรับสมัคร ใช้บัญชีตัวสำรองจะรอบการรับแบบ Admissions
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info