ระเบียบการ TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์ (ครบทุกคณะ)


ตอนนี้ระเบียบการออกมาแล้ว มีแจ้งจำนวนรับ+วุฒิที่สมัครได้ และเกรดขั้นต่ำ โดยทาง มธ.แบ่งคณะออกเป็น 2 กลุ่ม ตามไฟล์นี้ได้เลย

กลุ่มที่ 1 คณะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คลิก
กลุ่มที่ 2 คณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ คลิก