Update ระเบียบการ รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปืดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/1 มี 3 โครงการ รอบที่ 1/2  มีทั้งหมด 12 โครงการ
รอบที่ 1
รอบที่ 1/2