ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2560
 การรับตรงรอบที่ 1
  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
      โครงการโควตาเรียนดี  
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ่านระเบียบการ  คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์อ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะวิศวกรรมศาสตร์อ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่านระเบียบการคลิ๊ก
 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตรอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอ่านระเบียบการคลิ๊ก
 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจอ่านระเบียบการคลิ๊ก
  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอ่านระเบียบการ  คลิ๊ก
 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอ่านระเบียบการคลิ๊ก