รับตรง รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 
รอบที่ 1/1 จำนวน 10 โครงการ และ รอบที่ 1/2 จำนวน 5 โครงการ
รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง)กำหนดการจำนวนรับวิทยาเขต
1 ช้างเผือก อ่านรายละเอียด10 – 30 ต.ค. 60271บางเขน
2 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ อ่านรายละเอียด10 – 30 ต.ค. 60134ทุกวิทยาเขต
3 เรียนล่วงหน้า อ่านรายละเอียด24 – 31 ต.ค. 60351ทุกวิทยาเขต
4 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 60163กำแพงแสน
5 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 6081กำแพงแสน
6 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 6023กำแพงแสน
7 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 60163ศรีราชา
8 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 6081ศรีราชา
9 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ อ่านรายละเอียด1 – 31 ต.ค. 6023ศรีราชา
10 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านรายละเอียด1 ต.ค. - 17 พ.ย. 601,089สกลนคร
รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่สอง)กำหนดการจำนวนรับวิทยาเขต
1 หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียด22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61318บางเขน
2 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. อ่านรายละเอียด23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61163กำแพงแสน
3 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) อ่านรายละเอียด23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 6181กำแพงแสน
4 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) อ่านรายละเอียด23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 6123กำแพงแสน
5 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านรายละเอียด22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 611,089สกลนคร