รับตรง รอบ 1/1 Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561
การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ
ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560