ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล/พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล