รับตรง รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ ม.สวนดุสิต 61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560