ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/2  Portfolio  โครงการเพชรจุฬาภรณ์ จำนวน 9 คน         
               เปิดรับ 22-26 ธันวาคม 2560
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ จำนวน 3 คน
          เปิดรับ 28 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2561