ระเบียบการ รับตรงทั้ง 4 รอบ คณะเภสัชศาสตร์ ม. ขอนแก่น 61 รวม 185 คน


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ/โครงการพิเศษ และ โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ  20 คน
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 10 คน
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถาศึกษาจากต่างประเทศ  10 คน
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ ( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ) และ PAT2
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 45 คน
รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ  40 คน
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 45 คน
รอบที่ 4  Admissions
+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 15 คน