มาแล้ว ระเบียบการรับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561 จำนวน 8,935 คน
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีมติ เห็นชอบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (SU-TCAS) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 8,935 คน
รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio วันที่ 29 ก.ย. 2560 - 27 ตุลาคม 2560
รอบที่ 2 โควต้า                                 วันที่ 2 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561