รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ 2561 รับใน 8 คณะ 271 คน


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกนิสิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดจำกัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการรับสมัครดังนี้
คุณสมบัติ
+ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับ คะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559
คณะที่เปิดรับ  8 คณะ 1 โครงการ จำนวน 271 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 97 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 คน
คณะศึกษาศาสตร์ 3 คน
คณะสังคมศาสตร์ 33 คน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 คน
คณะมนุษยศาสตร์ 57 คน
คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 10 คน
คณะสิ่งแวดล้อม 3 คน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 10 คน
เปิดรับสมัคร 10 - 30 ตุลาคม 2560