รับตรง 3 โครงการ เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 60 รอบ 2 รวม 42 คน
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
โครงการที่เปิดรับ
+ โครงการคัดเลือกบุคคลทั่วไป  24 คน
+โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์  14 คน
+โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ  4 คน
เกณฑ์คัดเลือก GPAX 10%  GAT 30% PAT1 10% PAT2 50%
เปิดรับสมัคร1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2560