รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 1-31 มี.ค.นี้ 
 หลักสูตรที่เปิดรับเช่น แพทย์แผนไทยฯ, แพทย์แผนจีน, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,เลขานุการแพทย์
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.reg.ssru.ac.th/index.php