องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์
มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ
Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ จำนวน 3,929 คน

มีความเปลี่ยนแปลง 
+ หลักสูตร 5 ปี บัญชี และ บริหาร รับรวมกัน 
+ จิตวิทยา ปีนี้มีการแบบใช้ PAT1 ด้วย
 Admissions 2560
 
image: http://www.reg.tu.ac.th/webimg/bullet/xbullet219.gif
 คุณสมบัติเฉพาะ