รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60
  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 
ลำดับ
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560