รับตรง ทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 60
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 1 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2560
คุณสมบัติ
-เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
จำนวนรับ 
ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและหรือ/ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน
ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 60 คน