รับตรง สอบข้อเขียน พระนครเหนือ 2560 รับมากกว่า 3,000 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวช. ปริญญาตรี 4-5 ปี ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี โครงการรับตรง โดยการสอบตรง  จำนวนมากกว่า 3,000 คน
รับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560 
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3 วิทยาลัยนานาชาติ
1.4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
2.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
2.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
3.1 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.2 คณะบริหารธุรกิจ