โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 2560 กว่า 1,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงใช้คะแนน GT/PAT  จำนวนมากกว่า 1,000 คน
รับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560 
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3 วิทยาลัยนานาชาติ

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
2.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
2.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
3.1 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.2 คณะบริหารธุรกิจ