รับตรง วิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ:        วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560
สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิต:                           วันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ:      วันที่ 12 มกราคม 2560

เปิดรับสมัคร BEcon:                              วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์:       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สอบสัมภาษณ์:                                       วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา:              วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานตัวเข้าศึกษา:                               วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 3 มีนาคม 2560

เกณฑ์การรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEFL (Paper-based)                         ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        530     คะแนน
TOEFL (Computer- based Test)           ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        196     คะแนน
TOEFL (Internet- based Test)              ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า          69      คะแนน
IELTS                                                    ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        5.5      คะแนน
SAT I (Verbal หรือ Critical Reading)       ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        380     คะแนน
CU-TEP                                                 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า          73     คะแนน
TU-GET                                                 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        530     คะแนน
GAT 85 (ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ)               ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        90       คะแนน
KU-EPT                                                 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า          65     คะแนน

 ผลคะแนนคณิตศาสตร์
 สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560
SAT I (Math)                                   ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า        600     คะแนน
PAT ๗๑ (คณิตศาสตร์)                         ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า          70    คะแนน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:www.becon.eco.ku.ac.th
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail: becon@ku.ac.th
Tel. 02-561-3474 ต่อ 507, 515
Fax. 02-579-8739