รับตรง สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 จำนวน 136 สาขาวิชา 4,098 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสอบตรง  จำนวน 136 สาขาวิชา 4,098 คน

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.info.rmutt.ac.th/2560/