รับตรง ทุน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2


 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม ถึง 9 ธันวาคม 2559
       

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-71.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-45.jpg