เตรียมพร้อม รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร 60

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
1. ผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา : จำนวน 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 และฟิสิกส์
2. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จัดสอบเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560