รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560โครงการรับนักรังสีเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560