โควตารับตรงทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2560 จำนวน 550 คน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา 5 ประเภท คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 550 คน
สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
+สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
+สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน
+สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 80 คน
+สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 40 คน
+สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
+สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 คน
+สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 80 คน
+สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 คน
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
+สาขาเทคโนโลีชีวภาพ  30 คน
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560