รับสมัครบุคคลภายนอก นักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 รวม 5,000 คน

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.  รวม 5,000 คน  
เปิดรับสมัคร 9-23 พฤศจิกายน 2559