รับตรง และ โควตา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560
รับตรง และ โควตา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560
ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา
โครงการรับตรง เปิดรับสมัครด้วยตนเองถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการรับตรง สมัครทางไปรษณีย์รับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โควตา เปิดรับสมัครด้วยตนเองถึง 24 มีนาคม 2560
โควตา สมัครทางไปรษณีย์รับสมัครถึง 17 มีนาคม 2560